PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika („Politika“) nustato pagrindines VŠĮ Investuotoja („Duomenų valdytojas“ arba „mes“) klientų, jų atstovų, kitų su mūsų veiklą ar paslaugų teikimu susijusių asmenų, interneto svetainės lankytojų („Jūs“) asmens duomenų tvarkymą. 

Informuojame, jog Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

VŠĮ Investuotoja
Juridinio asmens kodas: 306159592
Buveinės adresas: Sėlių g. 10-3, Vilnius
Tel. Nr. +3706 8327845 
El. paštas: info@inwest.lt
 

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, rekomenduojame nedelsiant susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

Informuojame, kad tvarkydami Jūsų duomenis taip pat vadovaujamės: 

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu; 
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu; 
 • Ir kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis. 


Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų, nerenkame, nereikalaujame iš duomenų subjektų pateikti ir netvarkome tų duomenų, kurie nėra reikalingi. Duomenų valdytojas taip pat savo veikloje nustato priemones ir procedūras, užtikrinančias maksimalų ir efektyvų asmens duomenų saugumą. 


Ši Politika gali būti atnaujinama. Atnaujinus šią Politiką, naujausia jos redakcija yra publikuojama interneto svetainėje www.inwest.lt Ši interneto svetainė yra administruojama VŠĮ Investuotoja  (juridinio asmens kodas: 306159592; buveinės adresas: Sėlių g. 10-3, Vilnius, Lietuvos Respublika).

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais: 

 • Paslaugų teikimo tikslu; 
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu; 
 • Jums pateikus užklausas Duomenų valdytojui; 
 • Statistikos ir (ar) ataskaitų sudarymo tikslu; 


Kiekvienu atveju tvarkomų duomenų pagrindas, apimtis, duomenų saugojimo terminai ir kitos su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusios aplinkybės yra detalizuojamos toliau šioje Politikoje. 


Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu 

 1. Elektroninėje svetainėje skelbiame ir sudarome galimybę Jums dalyvauti renginiuose, stebėti transliacijas, registruotis į seminarus, renginius ir invdividualias konsultacijas.
 2. Teikdami savo paslaugas, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymu, kitais taikytinais teisės aktais bei su klientais sudarytomis sutartimis ir (ar) susitarimais. 
 3. Duomenų valdytojas valdo tokiai paslaugai suteikti reikalingus asmens duomenis – pagrindinius asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, amžius ir pan.), kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas), paskyros prisijungimo duomenis (jei taikoma).
 4. Aukščiau nurodytus duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Pažymime, kad visais atvejais šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sudarytos sutarties su mumis vykdymas. 
 5. Jūsų asmens duomenis paslaugų teikimo tikslu saugosime metus nuo registravimosi dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus (nebent taikytini teisės aktai nustatys ilgesnį duomenų saugojimo terminą). 
   

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 

 1.  Duomenų valdytojas, norėdamas suteikti su įmonės veikla susijusias, ir kitas naujienas, gali išsiųsti informaciją Jūsų pasirinktu informacijos kanalu (pvz., el. paštu). Pastaruoju atveju, Duomenų valdytojas tvarko Jūsų suteiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. 
 2. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu valdo Jūsų pagrindinius asmens duomenis (vardas, pavardė), kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.) bei kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums. 
 3. Atitinkamo asmens duomenų tvarkymo šaltinis yra duomenų subjektas, t. y. Jūs patys pateikiate savo asmens duomenis svetainėje, kuriuos minėtu tikslu tvarko Duomenų valdytojas. 
 4. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas. 
 5. Šių Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra metai nuo tokių duomenų pateikimo Duomenų valdytojui, dienos, nebent raštu atšauksite sutikimą dar iki pasibaigiant terminui. 
 6. Duomenų valdytojas, vadovaudamasis Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., taip pat gali tvarkyti esamų klientų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto Duomenų valdytojo intereso pagrindu. 
 7. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti Jums siunčiamos informacijos. Tai padaryti galite kreipdamiesi į mus raštu (el. paštu info@inwest.lt). 

   

Asmens duomenų tvarkymas Jums pateikus užklausas 

 1. Jums susisiekus su Duomenų valdytoju el. paštu, telefonu ar bet kokiu kitu būdu, Duomenų valdytojas tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis siekdamas administruoti gautas užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti Duomenų valdytojo interesus. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas numatytais atvejais yra Duomenų valdytojo teisėtas interesas. 
 2. Pateikiant užklausą prašome laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini siekiamam tikslui, t. y. užklausos, skundo, laiško ar prašymo išdėstymui. 
 3. Kartu su užklausa Duomenų valdytojui Jūsų pateikti asmens duomenys įprastai yra saugomi iki metų. Saugojimo laikotarpis gali priklausyti nuo Duomenų valdytojui pateikiamų asmens duomenų turinio ir pobūdžio, taip pat kitų aplinkybių. Jeigu tai yra būtina Duomenų valdytojo (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais – Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį. 

   

Asmens duomenų tvarkymas statistikos ir (ar) ataskaitų sudarymo tikslu 

 1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti Jūsų suteiktus asmens duomenis statistiniais tikslais.
 2. Atitinkami duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad neliktų galimybės identifikuoti konkretų duomenų subjektą. 
 3. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys įprastai yra saugomi iki metų. Saugojimo terminas gali būti ir ilgesnis, priklausomai nuo tvarkomų duomenų turinio ir pobūdžio ir taikytinų teisės aktų reikalavimų. 

   

Asmens duomenų gavėjai 

 1. Duomenų Valdytojas, vykdydamas savo veiklą, gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Atitinkamiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.  
 2. Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami. 

   

Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės 

Jūs, kaip duomenų subjektai, turite šias teises: 

 1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija. 
 2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad Duomenų valdytojo tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli, neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. 
 3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir pan.), turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis. 
 4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą. 
 5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui duomenis, kuriuos mes tvarkome gavę Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas yra atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones. 
 6. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba yra siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
 7. Atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Duomenų valdytojas nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis. 

Užklausas dėl Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimo prašome pateikti mums raštu el. paštu info@inwest.lt 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus el. paštu info@inwest.lt Jūsų užklausos bus įvykdytos, arba Jūsų užklausos bus atmestos, nurodant atmetimo priežastis per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos pateikimo dienos. Nurodytas 30 kalendorinių dienų terminas gali būti pratęstas dar 30 kalendorinių dienų, iš anksto Jus įspėjus, jei pateikta užklausa yra susijusi su didele asmens duomenų apimtimi. Atsakymas į užklausą bus pateiktas elektroniniu paštu. Išnagrinėję užklausą, pranešime Jums apie rezultatus bei veiksmus, kurių ėmėmės, kad įvykdytumėme Jūsų užklausą, arba pateiksime informaciją apie tai, kokių tolimesnių veiksmų galite imtos, jei Jūsų užklausa nebuvo įvykdyta ar patenkinta. 

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ar teisėtus interesus, kylančius iš aktualių teisės aktų. Dėl skundų galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, vadovaujantis inspekcijos nustatytomis skundų pateikimo bei nagrinėjimo procedūromis, kurias galite rasti nuorodoje: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas. Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant susisiekti su Duomenų valdytoju. Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimaliausią problemos sprendimą. 

Ornela Ramašauskaitė

Meno rinkos ekspertė, agentūros „artXchange Global“ vadovė

Ornela turi daugiau nei 15 metų praktinę patirtį dirbant lokalioje ir tarptautinėje meno
rinkose, išmano tiek klasikinį, tiek šiuolaikinį meną. Taip pat ji yra dėstytoja bei tyrėja,
disertacijos tema „Modelling Contemporary Art Investment Strategies in the Context of
Geopolitical Conflicts“. „Wealth and Finance International Fund Awards 2023” suteikė
ekspertei “Leading Female Figure in Art Wealth Management 2023” titulą.
Ornela siekia demistifikuoti investavimą į meną bei edukuoti visuomenę, kad menas yra ir
prieinama, ir įdomi investicija.